مناجات مشتاقان

ترجمه مناجات زیبای خمسه عشر از امام سجاد (ع)

 

به نام خداى بخشاینده مهربان 

 خدایا اگر توشه ام براى پیمودن راه بسوى تو اندک است

 ولى گمانم به توکل و اعتماد بر تو نیکوست

 و اگر جرم و گناهم مرا از کیفر تو ترسناک کرده

 ولى امیدم به من نوید ایمنى از انتقامت را مى دهد

 و اگر گناهم مرا در سر راه کیفرت قرار داده

ولى اعتماد خوبى که به تو دارم مرا به پاداش نیکت آگاه کرده

و اگر غفلت و بى خبرى مرا از آمادگى براى شرفیابى درگاهت به خواب عمیقى فرو برده

 ولى معرفت و آگاهى از کرم و بخشش هایت مرا بیدار کرده

 و اگر زیاده روى در نافرمانى و سرکشى میان من و تو را تیره ساخته

 ولى مژده آمرزش و خوشنود شدنت مرا به همدمى و انس با تو کشانده.

 از تو خواهم به تابشهاى جمالت و به انوار ذات مقدست

 و زارى کنم به درگاهت براى جلب عواطف مِهرت

 و دقائق احسانت که حقیقت بخشى

 به گمانم در آنچه از تو آرزومندم

 از بخشش فراوان و احسان نیکو در مورد تقرب به تو

و نزدیکى به حضرتت

 و بهره مند شدن از تماشاى جمالت

 و اینک من خود را در معرض نسیم جانبخش لطف تو  درآورده

و خواهان باران جود و احسانت هستم

 و از خشمت به سوى خوشنودیت گریخته

و از خودت بدرگاه خودت فرار کرده ام

 و امید بهترین چیزى را که نزد تو است دارم

 و بر بخشش هاى تو اعتماد و توکل کرده ام

و نیازمند به سرپرستى و نگهدارى توام.

خدایا بدانچه از فضل خود درباره من دست زدى به پایانش رسان

 و آنچه از کرمت بر من بخشیدى آن را از من مگیر

و آنچه را به بردبارى خویش بر من پوشانده اى آشکارش مکن

 و کارهاى زشتى را که من انجام داده ام برایم بیامرز

خدایا خودت را به درگاهت شفیع آورم

و از تو به خودت پناه برم به درگاهت آمده ام

 در حالى که آزمندم به احسانت و مشتاقم به دریافت بخششت

 و تشنه ام به باران رحمتت و باران جویم از ابر فضل و احسانت و جویاى اسباب خشنودیت هستم

 و عازم تشرف به آستانت گشته ام

 و در جویبار عطایت وارد گشته

و خواهشمند بهترین نیکی هاى تو هستم و بار نیاز به درگاه حضرت تو فرود آورده

 و ذات تو را خواهانم.

کوبنده ام در رحمتت را

و خوارم در برابر عظمت و جلالت

 پس انجام ده درباره ام آنچه را تو شایسته آنى از آمرزش و مهربانى

 و انجام مده درباره ام آنچه را من سزاوار آنم از عذاب و انتقام

به مهربانیت اى مهربانترین مهربانان

/ 1 نظر / 12 بازدید